برای دانلود متن کامل این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پایان نامه تعیین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

اهداف پژوهش: ۱-تعیین رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر ۲-تعیین رابطه بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر ۳-تعیین رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر ۴-تعیین رابطه بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر ۱-۵-سوالات پژوهش: ۱-به چه میزان بین…

+
پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر
تعاریف واژه ها ومتغیرها: الف) تعاریف نظری واژه ها ومتغیرها: سبک تفکر: عبارت از شیو ه ترجیهی تفکر، سبک مترادف با توانایی نیست، بلکه نحوه استفاده از توانایی است، افراد ممکن است توانایی مشابهی داشته باشند لذا سبک های تفکرات آنها متفاوت است (استرنبرگ ،۲۰۰۲). سبک تفکر قانون گذار: افراد قانونگذار دوست دارن قوانین خود…

+
پایان نامه با موضوع نقش سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر
تعارض: تعارض عبارت است از منازعه آشکار میان حداقل دو نفر به گونه ای که یکی احساسمیکند کمبود امکانات ،ناسازگاری اهداف[۱] و دخالت افراد دیگر مانع رسیدن فرد به اهداف اومیشود(کرامتی و همکاران،۱۳۸۸؛۹۸). ۲-مدیریت تعارض: به استراتژی هایی نیازمند است که به طور هیجانی مبتنی بر اعتماد به نفس ، انعطاف پذیری[۲] ، وسعت دید…

+
پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر
تعاریف عملیاتی واژه ها ومتغیرها: ۱- استراتژی های مدیریت تعارض: منظور نمره ای است که فرد از پرسشنامه ۳۰ سؤالی استراتژی های مدیریت تعارض که براساس دیدگاه ویل سون وپوت نام طراحی شده است کسب میکند. ۲- استراتژی راه حل گرایی(همکاری ومصالحه): منظور از استراتژی راه حل گرایی، نمره ای است که کارکنان از پاسخ…

+
پایان نامه مدیریت:میزان سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر
مقدمه: تفکر اصطلاحی است که در میان مردم کما بیش رواج دارد و همه آن را به نوعی به کار می گیرند. گرچه ممکن است برداشت درستی از آن نداشته باشند. با اندیشه و تفکر میتوان روابط بین پدیده هارا کشف کرد و به تولید دانش ومعرفت  پرداخت. بنابراین وظیفه ی نظام آموزشی به جای…

+
پایان نامه ارشد:ارائه انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر
انواع سبک های تفکر هر یک از روش‌های تفکری را می‌توان متدهایی دانست که به کمک آنها، قسمتی از فرایند حل مسئله، با موفقیت طی می‌شود. تفکر برتر تفکری است که از بهترین روش‌ها به حل مساله برسد. سبک تفکر یک توانایی نیست؛  بلکه به چگونگی استفاده فرد از توانایی هایش اشاره دارد. در این…

+
پایان نامه تعیین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر
تکنیک‌های تفکر جمعی خلاق اصول تکنیک‌های جمعی خلاقیت با اصول تکنیک‌های فردی خلاقیت منطبق است با این مزیت که علاوه‌بر تبلور یافته‌های ذهنی از خاصیت هم‌افزایی گروهی نیز استفاده شده و ایده را از نظر کمیت و کیفیت بهبود می‌بخشد. به بیان دیگر، تعداد ایده‌ها افزایش یافته و متکامل‌تر و پخته‌تر می‌شوند. همچنین ایده‌سازی با…

+
دانلودپایان نامه بررسی انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر
همچنین می توان سبک های ذیل را برشمرد همچنین می توان سبک های ذیل را برشمرد: ۱)تفکر مستقل یا مطلق: تفکری است فارغ و رها شده از ذهنیت گرایی، منابع تجربی، تجارب هیجانی، تفکر منطقی، دوگانگی و جدایی موضوع و ذهن ۲)تفکر انتزاعی:تفکری است که جزئی از موضوع را از دیگر اجزا تفکیک نموده و…

+
پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر
مدل سینکتیکس: در این روش عجیب را آشنا و آشنا را عجیب جلوه دادن، تأکید زیادی می‌شود. با کمک این تکنیک کسی که به تفکر خلاق مبادرت می‌کند نسبت به آنچه عجیب است با ارتباط دادن آن به چیزهای آشنا و به همان ترتیب نسبت به آنچه آشناست از طریق ارتباط دادن با چیزهایی که…

+
پایان نامه با موضوع نقش انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر
روش «تحلیل معطوف به هدف»: در این روش، افراد وضعیت حاضر را با وضعیت هدف مقایسه کرده و یک یا چند تفاوت آنها را شناسایی می‌کنند. توجه به این تفاوت‌ها باعث طراحی ایده‌ای می‌شود که این فاصله را کاهش دهد. این امر سبب ایجاد موقعیتی جدید می‌شود، مراحل این چرخه هر چند بار که لازم…

+
پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر
نقش مدیران خلاق در ایجاد سازمان‌های خلاق یکی از شروط لازم و ضروری برای خلاق‌سازی سازمان، وجود مدیر خلاق در رأس سازمان است تا بتواند فرایند خلاقیت را در سازمان عملی کند. یعنی مدیر هم باید از نظر فردی، انسانی خلاق باشد و هم توانایی رشد و پرورش خلاقیت و تسری خلاقیت به سازمان را…